U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.eeerh
x
Zoek
Filters

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Algemeen

 

De website www.bouwpuntshop.be is een initiatief van:

 

ADIMAT BV

Sijslostraat 78 

8020  Ruddervoorde

Ondernemingsnummer: 0440 513 523

E-mail: info@bouwpuntshop.be

 

Bouwpuntshop.be is een webshop gespecialiseerd in het verkopen van professionele bouwmaterialen.

 

De onderneming onderschrijft de Be-Commerce gedragscode. Een kopie hiervan kan gedownload worden via volgende link:

Gedragscode Be-Commerce

 

Aarzel absoluut niet ons te contacteren in geval van vragen of opmerkingen. Wij vragen U om steeds het ordernummer en/of

andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij onmiddellijk ter zake kunnen antwoorden.

 

1 Definities

 

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Bouwpunt in een contractuele relatie van welke aard

dan ook staat of komt te staan. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

 

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of

beroepsactiviteit vallen.

 

‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te

dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

 

‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

 

‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden

vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

 

2 Inleiding

 

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door Bouwpunt aan de

Koper. Zodra u gebruikmaakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere

rechten en plichten zoals vermeld op de website.

 

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke

afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die

uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de

clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van

 

Bouwpunt behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor

toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de

daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

 

Bij bestelling wordt per email een orderbevestiging gestuurd, de algemene voorwaarden.

 

3 Aanbod en Aanvaarding;

 

3.1 Het Aanbod

 

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Bouwpunt engageert zich om voldoende informatie over de

eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief gedetailleerde omschrijvingen en foto’s ter illustratie van

de producten. Hiervoor baseert Bouwpunt zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter

beschikking zijn gesteld.

 

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te plaatsen en is bijgevolg niet bindend

ten aanzien van Bouwpunt. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in

voorraad is behouden wij het recht om u hiervan tot vijftien (15) kalenderdagen te informeren.

 

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte

geldigheidsduur. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd

 

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout zal Bouwpunt niet gebonden zijn door dat

aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming

van de overeenkomst door Bouwpunt worden gecorrigeerd.

Bouwpunt kan op uitdrukkelijke vraag van de klant een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte

heeft een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze

Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens en onverkort van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit

 

3.2 De Prijzen

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. Zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs:

- De kosten van levering en installatie, alsmede alle bijkomende gerelateerde kosten. (cf. Verzekering van verzending)

- De kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmiddelen, voor zover deze uitdrukkelijk werden

meegedeeld aan de koper.

 

LET OP: hoewel Bouwpunt alles in het werk stelt om een volledige prijsbepaling te geven kunnen bepaalde omstandigheden,

zoals supplementaire verzekering, aanleiding geven tot bijkomende kosten. Deze bijkomende kosten zoals invoerrechten en

vracht-, leverings- en portokosten, premies en eventuele andere kosten worden pas na orderbevestiging meegedeeld. Deze

kosten zijn steeds voor rekening van de Koper.

 

De koper kan een prijsmededeling exclusief exclusief BTW en andere taksen op uitdrukkelijke aanvraag verkrijgen indien de

aankoop binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit gebeurt. De koper moet hiervoor zijn ondernemingsnummer

 

Bouwpunt heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op

de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de

Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

 

3.3 De Aanvaarding

 

Wij voorzien een eenvoudige online ordermethode voor de aankoop van producten uit het aanbod van Bouwpunt. Zodra de

koper zijn order afwerkt is de aankoop bindend ten aanzien van de Koper. Bouwpunt zal uiterlijk binnen zeven (7)

kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze

orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

 

Bouwpunt kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen, of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder

weigeren. Indien Bouwpunt het productorder weigert, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds

overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald.

 

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Bouwpunt de Koper hierover inlichten en eventueel

een vervangend product voorstellen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake

zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op

enige vorm van schadevergoeding.

 

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische

communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Bouwpunt kan gebruik maken van alle elektronische

bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of

elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 

4 Levering en installatie.

 

4.1 Termijnen.

 

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt en verzonden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de

orderbevestiging. In uitzonderlijke gevallen kan Bouwpunt zichzelf een ruimere leveringstermijn toekennen, dewelke steeds

binnen een redelijke termijn na de orderbevestiging wordt gecommuniceerd. Leveringstermijnen die op de website staan

vermeld hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Bouwpunt er niet in

slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Bouwpunt spoedig en

uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

 

4.2 Leveringsmethode.

 

Voor de levering doet Bouwpunt een beroep op een betrouwbare externe vervoerdienst. Het inschakelen van externe partijen

kan een invloed hebben op de levering. Bouwpunt neemt geen verantwoordelijkheid indien door een tekortkoming van de

externe partij of door overmacht een levering te laat komt of een bestelling verloren raakt na verzending. Naar aanleiding van

een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder.

Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

 

Alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de Koper. De Koper heeft geen recht om

de overeenkomst te beëindigen indien de leveringsmethode van zijn keuze niet mogelijk is.

 

Indien de verzending gebeurt door middel van een externe vervoerder is er sprake van levering zodra de bestelde producten

één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken

plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden

levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de

eventuele kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de Koper afwezig is op het

ogenblik van levering moet de Koper de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen.

 

 

4.3 Risico en installatie.

 

Bouwpunt draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van

de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in

ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging, maar een gebrek aan

ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

 

De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de producten. De Koper bevestigt dat hij

steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product. Op uitdrukkelijke

vraag van de Koper kan Bouwpunt bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de

producten. Bouwpunt is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin

aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

 

5 Betaling

 

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Alle opmerkingen of klachten

omtrent de prijs moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na de orderbevestiging schriftelijk ter kennis gebracht worden van

Bouwpunt. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt

geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

• Mastercard

• Visa

• American Express

 

Bouwpunt neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze

beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

 

De beveiligde systemen van Europabank en iDEAL staan in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een

versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

 

De Koper kan een betalingsmiddel hanteren dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een

bankoverschrijving. De Koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf factuurdatum.

 

Adimat cvba

Kortrijksesteenweg 90G2

B-9830 Sint-Martens-Latem

ING: BE27 3900 6367 2673

BIC: GKCCBEBB

 

Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. Een

gebrekkige betaling geeft aanleiding tot het aanrekenen van een verwijlinterest ter hoogte van 12% op het openstaande bedrag,

verhoogd met een vergoeding voor invordering ten belope van 12% van het gefactureerde bedrag, met als absolute minimum €

75 en een maximum van € 2000. Dergelijke vergoedingen zijn automatisch en onmiddellijk verschuldigd. Bouwpunt kan alle

bijkomende (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terugvorderen van de Koper.

 

Bouwpunt stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde

bedragen. Bouwpunt behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde

bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

6 Gebreken en klachten

 

Bouwpunt heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening; toch

kunnen we gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Bouwpunt garandeert de toepassing van de Belgische wettelijke

garantieregeling, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek. Afwijkende commerciële garanties zijn uitsluitend

van toepassing indien uitdrukkelijk gecommuniceerd.

 

Iedere Koper heeft recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de

voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2)

jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de

 

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten

op conformiteit nauwkeurig te onderzoeken. De Koper moet de volgende handelingen verrichten in geval van non-conformiteit;

 

I. De Koper moet zijn klacht op een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze schriftelijk communiceren

aan Bouwpunt. De Koper moet zijn klacht op voldoende wijze motiveren, bij voorkeur met alle mogelijke technische middelen ter

beschikking (foto – video). De klacht moet gecommuniceerd worden:

 

a. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de levering, indien het product(en) door een zichtbaar gebrek is aangetast.

 

b. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de kennisname indien het product gekenmerkt wordt door een verborgen

 

c. Uitzondering voor consumenten: binnen twee (2) maanden vanaf kennisname indien het product gekenmerkt wordt

door een verborgen gebrek. Dit alles in overeenstemming met de wettelijke garantieperiode.

 

II. De Koper moet de producten terugzenden binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf zijn communicatie over de klacht.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Bouwpunt, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking,

accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming

aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De kosten van terugzending zijn voor

rekening van de Koper.

 

De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. Bouwpunt raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering

terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.

 

De garantie is niet van toepassing op:

 

• Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper

aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe

 

• Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte

instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

 

• Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar

maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze

verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouwpunt of de producent.

 

• Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde batterijen etc.

 

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan

bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de

situatie dit toelaat. Bouwpunt is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet

meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele

vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

 

Naast de interne klachtenprocedure kan de consument steeds online een klacht indienen bij de Europese commissie. Dit kan via het ODK-platform https://ec.europa.eu/odr/

 

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal

Bouwpunt deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Bouwpunt is

in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending

niet voldaan zijn.

 

7 Herroepingsrecht

 

7.1 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

 

Iedere Consument beschikt in principe over een herroepingsrecht. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14

kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog vrij beslissen dat hij niet akkoord gaat met de

aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Bouwpunt hoort uiteraard wel

graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Bouwpunt de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan 14

kalenderdagen. Bouwpunt betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie

heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling

geen kosten in rekening gebracht.

 

Opgelet! Indien de consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze,

dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

 

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

 

- Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke

voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de

onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

 

- De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel

VI.53.2° Wetboek Economisch Recht)

 

- De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke

persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

 

- De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek

Economisch Recht)

 

- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van

gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek

Economisch Recht)

 

 

- De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel

VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

 

- Overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende

herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de handelaar bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent

waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt

worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen

van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)

 

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

 

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk

aan Bouwpunt meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

• Verkoopovereenkomst: de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

• Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

 

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet

verplicht vermeld worden:

• De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop

het herroepingsrecht wordt gebruikt;

• Naam en adres van de Consument;

• Handtekening van de Consument;

 

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terug sturen naar Bouwpunt, en dit uiterlijk binnen 14

kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval

zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de

Consument heeft Bouwpunt het recht om de terugbetaling op te schorten.

 

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat

verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument

hiervoor verantwoordelijk zijn. Bouwpunt is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

 

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het

herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van

de Consument. Bouwpunt verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

 

8 Overmacht

 

Indien Bouwpunt door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen

tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Bouwpunt niet gehouden haar

verplichtingen jegens de andere partij na te komen en dit voor de duur van de overmacht. Een situatie van overmacht geeft

geen aanleiding tot enige vorm van schadeloosstelling en geen mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst.

 

9 Intellectuele eigendom

 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op onze producten blijven behouden bij Bouwpunt en/of de

rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en

modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of

commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te

brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het

product zelf.

 

10 Verwerking persoonsgegevens

 

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de

rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven

van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De

persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement,

te consulteren via de website van Bouwpunt.

 

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens

Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Bouwpunt, of overeenkomsten die met haar

gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Bouwpunt haar

maatschappelijke zetel heeft.

 

Download onze Algemene Voorwaarden